07/04/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 9h30 - ngày 10 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

 Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h00, ngày 07/04/2023 trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành

Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Ms. Lan Anh - 0972842806

Chi tiết xem 

Thông báo mời họp  tại đây

Giấy đăng ký tham dự tại đây

Giấy ủy quyền tại đây

Tài liệu họp:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm  2022 tại đây

2. Tờ trình đơn vị kiểm toán tại đây.

3. Quy chế tổ chức đại hội tại đây.

4. Chương trình đại hội tại đây.

5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tại đây.

6. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ tại đây.

Tin Liên quan