20/07/2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 9h00 - ngày 21 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

 Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h00, ngày 18/07/2022 trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành

Số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Người liên hệ: Ms. Quyên - 0877243439

Chi tiết xem 

Thông báo mời họp và giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tại đây

Tài liệu họp:

1. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ tại đây.

2. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT tại đây.

3. Dự thảo quy chế hoạt động của BKS tại đây.

4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm  2020 tại đây

4.2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm  2021 tại đây

5. Tờ trình đơn vị kiểm toán tại đây.

6. Quy chế tổ chức đại hội tại đây.

7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tại đây.

8. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ tại đây.

Tin Liên quan