03/12/2021

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Ông Bùi Thế Anh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

                           3. Ông Trần Minh Thắng

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

4. Ông Nguyễn Quốc Anh

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

5. Ông Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1. Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

 

2.Bà Trần Thị Lệ Quyên

Chức vụ: Kế toán trưởng