03/08/2018

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Ông Trịnh Xuân Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

                           3. Ông Bùi Thế Anh

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

4. Ông Nguyễn Quốc Anh

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

5. Ông Đào Hồng Dương

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1. Ông Trịnh Xuân Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

 

2. Ông Nguyễn Xuân Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc